ترنج سبز

لیوان دمنوش آرامش

ترکیبی از چای به همراه گل محمدی  و هل می باشد که در واقع، سیستم عصبی، دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشی را آرام می کند.