ترنج سبز

دمنوش چای ترش

نـوشـیـدن ایـن چای کاهش دهنده فشار خون، خـنـک کـنـنـده بـدن، رقـیـق و تـصـفـیـه کـنـنده خون، کـنترل کننده کلسترول خون، اختلالات کبدی و صفرای  مناسب می باشد